Hibah 2

September 6, 2016 Leave a comment

APAKAH ITU HIBAH?
Hibah dari segi bahasa bermaksud pemberian sama ada dalam bentuk ain atau selainnya. Ia merangkumi hadiah dan sedekah. Ketiga-tiga istilah ini mempunyai pengertian yang hampir sama. Perbezaannya dari aspek tujuan pemberian itu. Sedekah ialah suatu pemberian yang bertujuan untuk mendapat pahala di akhirat dan ia biasanya dari yang kaya kepada yang miskin. Manakala hadiah pula ialah pemberian untuk memuliakan seseorang dan biasanya ia ada hubungkait dengan sesuatu perkara. Dengan ini dapat dirumuskan bahawa setiap sedekah dan hadiah adalah hibah, tetapi bukan semua hibah adalah sedekah dan hadiah.

Hibah pada istilah syarak ialah suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan (iwad). Secara lebih khusus lagi, hibah ialah suatu akad pemberian milik ain harta daripada satu pihak kepada pihak yang lain tanpa balasan (iwad) semasa hidup secara sukarela, tidak mengharapkan pahala di akhirat atau memuliakan seseorang dan dengan menggunakan lafaz ijab dan qabul atau seumpamanya.

Dari segi hukum, hibah adalah suatu amalan yang sunat dan digalakkan dalam Islam terutama sekali kepada kaum keluarga terdekat. Amalan ini adalah berdasarkan kepada al-Quran, al-Sunnah dan ijmak. Antara ayat al-Quran yang menggalakkan amalan hibah ialah sebagaimana firman Allah S.W.T yang bermaksud: “Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian daripada mas kahwin itu dengan senang hati, makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.
(Surah al-Nisa’ ayat 4)

Selain itu, dalam Al-Quran yang bermaksud: “… dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya”.
(Surah al-Baqarah ayat 177)

RUKUN HIBAH
(i)    Pemberi hibah (al-Wahib)
Pemberi hibah hendaklah seorang yang berkeahlian seperti sempurna akal, baligh dan rusyd. Pemberi hibah
mestilah tuan punya barang yang dihibahkan. Oleh kerana pemilik harta mempunyai kuasa penuh ke atas
hartanya, hibah boleh dibuat tanpa had kadar serta kepada sesiapa yang disukainya termasuk kepada orang
bukan Islam, asalkan maksudnya tidak melanggar hukum syarak.

(ii)  Penerima hibah (al-Mawhub lahu)
Penerima hibah boleh terdiri daripada sesiapa sahaja asalkan dia mempunyai keupayaan memiliki harta sama
ada mukallaf atau bukan mukallaf. Sekiranya penerima hibah bukan mukallaf seperti masih belum akil baligh
atau kurang upaya, hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah bagi pihaknya. Penerima
hibah mestilah menerima harta yang dihibahkan dan berkuasa memegangnya. Dengan kata lain, penguasaan
dan kawalan terhadap harta mestilah diberikan kepada penerima hibah.

(iii) Barang atau harta yang dihibahkan (al-Mawhub)
Barang atau harta yang hendak dihibahkan itu perlu memenuhi syarat-syarat iaitu hendaklah barang atau
harta yang halal. Ia hendaklah sejenis barang atau harta mempunyai nilai di sisi syarak. Barang atau harta itu
milik pemberi hibah. Ia boleh diserah milikkan dan benar-benar wujud semasa dihibahkan.

(iv) Sighah iaitu ijab dan kabul
Sighah hibah merupakan lafaz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah.
Di antara contoh lafaz ijab secara terang (sarih) ialah seperti kata pemberi “Aku berikan barang ini kepadamu”
atau secara kinayah seperti kata pemberi “Aku telah menyerahkan hakmilik kepadamu” atau “Aku jadikan
barang ini untukmu”. Sementara contoh lafaz qabul (penerimaan) pula ialah seperti “aku terima”, “aku redha”
dan sebagainya.

PENERIMAAN BARANG (AL-QABD) DALAM HIBAH
Istilah al-qabd (penerimaan barang) bermaksud mendapat sesuatu, menguasainya dan boleh melakukan tasarruf terhadap barang atau harta tersebut. Mengikut mazhab Hanbali dan Maliki, penerimaan barang tidak disyaratkan dalam sesuatu hibah, malah memadai dengan akad semata-mata. Ini bererti apabila berlaku kematian salah seorang atau salah satu pihak sama ada pemberi hibah atau penerima hibah sebelum penyerahan barang, maka hibah itu tidak terbatal. Sebaliknya, mengikut Abu Hanifah dan Syafie, penerimaan barang merupakan salah satu dari syarat sah hibah. Oleh itu, apabila berlaku kematian salah satu dari dua pihak sebelum penyerahan barang, maka hibah itu terbatal.

Dalam mazhab Syafie, al-qabd merupakan syarat luzum, ertinya akad hibah tidak sempurna dan tidak berkuat kuasa dengan ijab dan qabul semata-mata, kecuali selepas al-qabd. Sekiranya al-qabd tidak berlaku maka akad hibah merupakan akad yang tidak mengikat. Oleh itu, pemberi hibah berhak menarik balik hibah tersebut selama mana harta berkenaan berada dalam pemilikannya.

Cara penerimaan barang (al-qabd) adalah berbeza-beza mengikut jenis harta sama ada harta tak alih atau harta alih. Bagi harta tak alih, al-qabd boleh berlaku dengan cara mengosongkan harta itu, menguasainya dan melakukan tasarruf terhadap harta tersebut seperti menyerah kunci dan seumpamanya. Manakala bagi harta alih pula, al-qabd boleh berlaku dengan cara mengambil harta itu, memindah atau mengasingkan harta tersebut dengan harta-harta lain.

KADAR HARTA YANG BOLEH DIHIBAHKAN
Islam tidak menetapkan kadar atau had tertentu bagi harta yang hendak dihibahkan. Ini kerana harta yang hendak dihibahkan itu merupakan milik pemberi hibah, maka terpulanglah kepada pemberi hibah membuat pertimbangan terhadap kadar harta yang ingin dihibahkan. Walaupun begitu, Islam menggalakkan hibah diberikan secara adil, lebih-lebih lagi jika diberikan kepada anak-anak.

Jumhur ulamak (Hanafi, Maliki dan Syafie) berpendapat bahawa sunat menyamakan pemberian di antara anak-anak dan pemberian yang lebih kepada salah seorang daripada mereka adalah makruh hukumnya, walaupun pemberian itu sah. Bagi Abu Yusuf, melebihkan pemberian kepada sebahagian daripada anak-anak adalah diharuskan jika ibu bapa tidak berniat menimbulkan bahaya kepada anak-anak yang lain. Sekiranya ibu bapa berniat sedemikian, maka menjadi kewajipan mereka menyamakan pemberian tersebut. Menurut mazhab Hanbali, keadilan dalam pemberian hibah kepada anak-anak merupakan perkara yang wajib. Manakala menurut Imam Malik, tidak boleh memberi hibah semua harta kepada sesetengah anaknya dan tidak kepada yang lain.

Menurut pendapat Hanafi, Syafie, Maliki dan Abu Yusuf, cara pemberian harta yang adil kepada anak-anak semasa hayat ialah dengan cara menyamakan pemberian tersebut tanpa membezakan di antara anak lelaki dan anak perempuan. Sebaliknya, golongan Hanbali dan Muhammad bin Hassan al-Shaybani berpendapat bahawa keadilan yang dikehendaki dalam pemberian adalah mengikut kadar mereka dalam pembahagian harta pusaka, iaitu bahagian anak lelaki menyamai dua bahagian anak perempuan.

BOLEH KE HARTA HIBAH DITARIK BALIK?
Fuqaha berselisih pendapat adakah hibah boleh ditarik balik atau tidak. Menurut pendapat mazhab Hanafi, pemberi hibah makruh menarik balik hibah yang telah diberikan dan dia boleh memfasakhkan hibah tersebut walaupun telah berlaku penyerahan (qabd), kecuali jika hibah itu dibuat dengan balasan (‘iwad). Menurut pendapat mazhab Syafie, Hanbali dan sebahagian fuqaha’ mazhab Maliki penarikan balik hibah boleh berlaku dengan semata-mata ijab dan qabul. Tetapi apabila disertakan dengan peyerahan dan penerimaan barang (al-qabd) maka hibah berkenaan tidak boleh ditarik balik kecuali hibah yang dibuat oleh bapa (termasuk juga ibu, datuk, nenek dan usul yang lain) kepada anak-anaknya selama mana harta itu tidak ada kaitan dengan orang lain.

Menurut pendapat Imam Ahmad dan mazhab Zahiri, pemberi hibah tidak boleh (haram) menarik balik hibah yang telah dibuat kecuali hibah bapa (termasuk juga ibu, datuk, nenek dan usul yang lain) kepada anak-anaknya. Ini adalah berdasarkan kepada hadis Rasulullah s.a.w yang bermaksud: “Orang yang menarik balik hibahnya sama seperti anjing yang memakan balik muntahnya…”
(Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Secara umumnya, para fuqaha’ bersetuju mengenai keharusan pembatalan hibah sekiranya ia dilakukan secara redha meredhai antara pemberi dan penerima hibah atau melalui keputusan hakim. Sungguhpun Islam membenarkan penarikan balik hibah yang dibuat oleh bapa (termasuk juga ibu, datuk, nenek dan usul yang lain) kepada anak-anaknya, tetapi ia terikat dengan syarat bahawa harta tersebut masih lagi di dalam pemilikan anaknya (cucunya). Sekiranya harta itu terkeluar dari kekuasaan dan pemilikan anaknya (cucunya) seperti telah dijual, diwakaf atau dihibah kepada orang lain dan harta itu telah diterima oleh penerima hibah
(orang lain), maka hibah berkenaan tidak boleh ditarik balik lagi.

Categories: Global

Hibah

September 6, 2016 Leave a comment

Apa itu Hibah

HIBAH ialah pemberian milik tanpa balasan oleh Penghibah secara sukarela semasa hayat atas dasar kasih sayang.

Faedah Hibah

  • Penghibah bebas menghibahkan harta yang dimiliki kepada sesiapa sahaja penerima yang dihajati.
  • Jenis harta yang boleh dihibahkan ialah rumah / hartanah yang tidak bercagar dan mempunyai surat hakmilik/geran serta wang tunai sahaja.
  • Ibubapa boleh menghibahkan harta kepada anak angkat & anak kandung.
  • Suami / isteri dapat menghibahkan harta kepada sesama mereka.
  • Harta yang dihibah terkeluar daripada pentadbiran harta pusaka.
  • Sesiapa sahaja layak menerima harta Hibah.
  • Harta yang telah dihibahkan dengan cara yang sempurna tidak boleh dituntut oleh waris-waris lain.
  • Sebagai satu alternatif atau penyelesaian bagi  pembahagian harta bagi saudara baru / mualaf.
  • Penghibah masih boleh menikmati faedah atau manfaat harta yang telah dihibahkan.
  • Pembatalan Hibah adalah dibolehkan jika melibatkan Hibah yang dibuat oleh ibu/bapa kepada anak atau datuk/nenek kepada cucu jika memenuhi syarat-syarat tertentu atau juga atas persetujuan bersama Penghibah dan Penerima Hibah

 

Categories: Global

2016 Economy Perseption

September 5, 2016 Leave a comment

Bissmillahirahmanirahhim….

A few week i read about Malaysian Economy will be screw down with many information from paper say that largest banking institution had closed down their branches. Some say that our Debt is too high compare with our income and also describe about our house hold debt keep increase.

First of all, we need to analysed why the company closed down their branches? I believe, nowadays people do a lot of their banking transaction through internet since lazy to take numbers at the counter and also had limited time compare to go to the branched then need to q and wasting time. When more people using their internet banking facilities, the branches that had old fashioned style will no longer available and banking need to improve their operation too.

That’s why  they closed more branches who got slow customers walk in into their premise. There is no wrong for them to do it that way. If we think, closing down will make employee working at that branches will loosing their job is absolutely wrong. Employer already think about that and will not simply cut off their job, they will be transfer to another department or another branches that need more people to do their job and also may send their employee for training with new technologies so that the employee will keep on track what changing in world banking institution.

We as a citizen also need to change to a new era. Change our mindset and change our attitude. We should’t stay in comfort zone if we want to success and changes make us mature.

Why house hold debt increase? That’s was a good question. First of all we need to define what is need and what is not. Some people get loan from banking facilities to purchase house and cars, etc. The problem is how we manage to balance between loan payment with lifestyle? If our lifestyle is more to spending than we will screw down and did’t had much money to pay loan.

Saving is another thing. Some think we need to save more money but where we save the money? Saving is not guarantee our asset will save for future. To make economy growth, we need to spend but not over spend. Remember that. Spend equally and always remember our future. Saving also good but saving our money not just in single basket.  Saving need to add with investment. Saving will not growth your asset. Invest do. Lets learn about Investment.

 

Sekian,

nainif82.

Categories: Economy, Global

2015

December 15, 2015 Leave a comment

Pelbagai rintangan dan dugaan yang telah aku hadapi. Dari segi pekerjaan sehinggalah dugaan kehidupan. Awal tahun, aku dapat sedikit kenaikan gaji. Alhamdullillah… Dapat juga aku meninggkatkan taraf hidup yang kian mencabar, tahun ini juga aku berjaya untuk pindah rumah dari tingkat tiga terus ke tingkat bawah.

Tahun 2016, akan bermula cabaran baru, anak aku yang sulong akan mula menjejakkan kaki di tadika.

Tahun ini juga aku menimbang cahaya mata yang ke tiga. Alhamdullillah.. Aku perlu berkerja dengan lebih kuat untuk meningkatkan lagi kemahiran aku dalam bidang IT, bidang yang aku ceburi kini… Aku tidak lagi bekerja shift, maka aku mempunyai masa yang terluang untuk bersama – sama dengan anak – anak ku ini yang telah sekian lama inginkan kasih sayang ayahnya…

Hampir 5 tahun perkahwinan ku dengan gadis pilihanku ini… banyak juga cabaran dan juga rintangan yang aku lalui bersama. Tidak lekang cintaku ini terhadap teman hidupku ini.. Agar akan berterusan sehingga ke akhir hayatku…

Walaupun aku masih lagi tidak mampu untuk memberi sebuah rumah yang bersesuaian dan menepati citarasa nya, isteri aku ini masih tidak mengeluh malah sentiasa menyokong aku untuk terus meningkatkan kualiti kehidupan kami bersama.

Insya Allah, akan ada rezeki di masa hadapan dan tahun-tahun hadapan.

Amin…

 

 

Categories: Muhasabah Diri

Transition

December 6, 2015 Leave a comment

Nowadays, a lot happen in Government lead by DS Najib. more changes happen since last few month after 1MDB issues being rise by the opposition. Some saw good in citizen eyes and some not good. Who are we to judge it without saw the result first.

Malaysian mostly always judge before see the result from their new cabinet. It will not happen in the blink of eyes. It must take time to happen. We need to be patient and always follow the development of the department that had many changes.

Being the Government with cabinet had scandal give them more trouble than solving the problem. That’s what DS Najib do, by dropping their minister who had scandal or might had scandal before being leak by the opposition.

The citizen nowadays are really sensitive when heard about their cabinet had scandal and believe that cabinet must show positive attitude. We should think first before making any action and do not being blind by the opposition.

Some information that leaked by the opposition must’n always true. They desperate to get more supporters in order to win voting and then get to Putrajaya. Even we know the Government had secret and had right to do not inform citizen. They had strong reason to do not tell and also they always think deeper before release  any information to citizen.

They do not want their citizen panic or what so ever, we as a citizen must had faith with the government because we already choose them to do administration.

As a Muslim, of course we want the government lead us in Islamic manners and follow Islamic rule as being informed by our Holly Quran but in current leadership in Islamic Party, are they really follow what Holly Quran says? That’s is a big Question.

Last PRU, Islamic Party make a coalition within a party that already refuse to accept Islamic State and this make more voters had question in their head. Why they make a coalition with party that absolutely refuse to accept Islamic State propaganda.

In State of Kelantan, when the state government announce to declare Hudud and then performing the Hudud Law then the Party declare lost connection with Islamic Party and abuse Islamic Party did not respect the collision had made before. Fortunately Islamic Party stand with their believe and stand behind their leader. This thing really make me respect.

Hopefully it will be continues until they can get to Putrajaya and will lead us into Islamic State and Islamic Government. If they stand with their believe as now, i believe more Islamic citizen will follow them. Just, don’t break our trust into another coalition with the party that already refuse to accept Islamic State and always want others respect them rather than respect their coalition partners.

That’s is the political culture, always betrays others when had some issues that might not align with the leader and some political party always lead the party with their heir rather than being really democratic. Some political leader as i saw currently neither had quality as a leader nor had positive attitude but since their parent create the Party then they think they must lead the party.

It is show us as a dictatorship in modern era and also show us the current political situation is really bad nowadays. Its all my opinion.

Categories: Politik

Year 2015

December 5, 2015 Leave a comment

Bissmillah hi Rahman ni Rahim

Tahun 2015 merupakan tahun yang cukup mencabar bagi aku. Tahun ini juga aku di nasihatkan untuk berhenti melakukan kerja-kerja part time aku dan memberi konsentrasi yang penuh terhadap kerja-kerja aku di pejabat.

Cukup pedih untuk kau tinggalkan tapi demi anak-anak yang memerlukan kasih sayang ayahnya, terpaksa juga aku berhenti melakukan kerja part time aku. tambahan pula kerja di pejabat juga turut menambah bebas yang mana kadang kala aku terpaksa kembali ke pejabat pada waktu malam untuk siapkan kerja-kerja aku demi date line yang telah di tetapkan.

Walaupun kewangan aku menjadi semakin kurang tetapi aku percaya akan rezeki itu daripada Allah SWT. Aku tetap teruskan jua. Tak kala aku telah menyesuaikan diri dengan keadaan situasi kewangan yang terhad, aku dengar pula kenaikan harga minyak dan barang yang menjadikan semakin sempit. Kepercayaan aku tetap utuh. Aku hanya perlu merangcang kembali perbelanjaan aku.

Kenaikan harga minyak berlaku bukan tetap. kadang kala naik kadang kala turun. Alhamdullillah… walaupun kenaikan dan penurunan tidak nampak sangat kesannya kerana aku menggunakan motosikal untuk berulang alik ke tempat kerja maka tidak memberi kesan yang sangat besar kepada perbelanjaan aku tambahan pula Kerajaan telah berjanji akan mengawal kenaikan harga barang dengan lebih effective.

GST pula melanda. aku jangkaan harga barang akan naik mendadak memandangkan 6% di kenekan keatas barangan dan perkhidmatan. Aku cuba memberitahu dalam diri aku, ikut sahaja manalah tau akan memberi faedah pada masa akan datang. Alhamdullillah Kerajaan sekali lagi berjanji akan memastikan tiada kenaikan keatas harga barangan tetapi tidak pula kepada perkhidmatan. Apa jua perkhidmatan yang aku gunakan pasti akan nampak kesannya. Terutamanya dalam perkhidmatan perbankan.

Membaca sebaran di dalam internet terutama facebook, tol akan naik dengan kadar yang agak banyak hujung tahun nanti. Nasib aku tidak menggunakan Tol secara kerap memandangkan kenderaan utama aku adalah motosikal. Sudah pasti apabila pulang ke kampung akan terasa sedikit beban kerana terpaksa menggunakan kereta.

Tambang bagi hampir kesemua perkhidmatan awam telah mengumumkan kenaikan harga sehingga 120%. Wahh… Apa yang aku harapkan semoga kualiti perkhidmatan awam juga akan turut meningkat 120%. Tak lama lagi tahun 2016 akan menjelma… apa lagi yang akan berlaku dan apa lagi yang perlu di hadapi… inilah kehidupan… Ntah apa yang aku merapu pon aku tak tau…

 

Sekian….

Wassalam…

Categories: Politik

My Hero

December 5, 2015 Leave a comment

2015-10-23 15.39.54

Bismillah hi rahman ni rahim….

Alhamdullillah bersyukur ke hardat Ilahi, kini aku telah memilik 3 orang jejaka hensem, comel dan berharap akan menjadi seorang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT apabila dewasa kelak.

Setiap hari pulang dari kerja, cukup terhibur rasanya melihat celoteh ketiga-tiga hero ku ini walaupun penat belum lagi hilang. Bagaimanakah agaknya arwah ayahku pulang dari pasar payang tempat kerjanya hari-hari pabila pulang kerumah….

Abang dengan celoteh nakalnya, angah dengan celoteh manjanya manakala adiknya pula belom mengenal erti apa-apa… yang tau hanya mahu bermain, mahukan susu dan tidur….

Terfikir juga bagaimana akan si abang menghadapi perubahan hidupnya… tahun hadapan, abang akan di hantar ke Tadika. berpisah dengan adik-adik kesayangannya. Sedangkan setiapkali aku menjemputnya di rumah pengasuh dan setiapkali itulah dia akan pulang kerumah bersama-sama dengan adik-adiknya. Tanpa adik-adiknya, selangkah kaki nya tidak akan bergerak selagi adik-adiknya tidak turut bergerak.

Cukup sayang abang dengan adik-adiknya. aku berharap kasih sayang anak-anak aku ini akan berkekalan selamanya. Tiada pergaduhan tiada perselisihan yang menyebabkan keretakan di antara mereka. Siapa sangka apa yang akan berlaku di masa hadapan. Hanya Allah SWT sahaja yang dapat aku doakan.

Semoga Hubungan anak-anak ayah akan senantiasa erat dan rapat selama-lamanya… Amin….

 

Categories: Global